Fem förslag för mer hållbara städer

En del av stadsutveckling som måhända inte är lika sexig som att syssla med det konkreta byggandet handlar om att rigga "systemet", "marknaden" eller vad man nu vill kalla det. Stadsutveckling sker givetvis inte i ett vakuum utan påverkas i hög grad av vilka spelregler som sätts upp av politiker i form av bland annat policys, lagar och skatter. Det som byggs är delvis en produkt av det, då systemet sätter villkor på vad som är möjligt och attraktivt att efterfråga för marknaden. Det nuvarande systemet bygger i hög grad på modernistiska ideal om staden uppbyggd av förortsöar utkastade i skogar, på bergstoppar och på åkrar, sammanbundna med biltrafiksleder. Samtidigt har idealen förändrats. Idag eftersträvas en tät och blandad stad. Det är dags att ändra på reglerna. Idag tänkte jag lägga fram fem starka förslag för en hållbar stadsbyggnad.

Kommunal markvärdesskatt
Taxering av markvärdet har många fördelar, och många ekonomer tenderar att förespråka någon form av beskattning på mark eller fastigheter. Skattebasen är för det första svår att dölja eller flytta till skatteparadis, av uppenbara skäl. Fördelningseffekten är också strålande. De som har mycket attraktiv mark får ett högre skattebelopp medan till exempel de som inte äger någonting alls bara betalar en liten andel inbakat i sin hyra. 

Liknande tomter med olika användning. Tätare eller glesare, vad bör löna sig?

Det som framför allt är spännande med skatten är dock att den ökar incitamenten för att förtäta. En fastighetsägare som väljer att på sin mark bygga 4 lägenheter får samma skattebelopp som den som väljer att bygga 12 lägenheter på en likvärdig granntomt. Sämre markutnyttjande innebär alltså en direkt kostnad.

Skatten har dessutom en ytterligare mycket intressant effekt. Det skapar en automatisk mekanism för att prissätta så kallat "positiva externaliteter" som uppstår till följd av offentliga investeringar. Om kommunen till exempel bygger en ny spårväg utanför som ökar värdet på marken runt om innebär en markskatt att fastighetsägarna runt om inte bara får en helt gratis värdeökning.

Det kan vara lämpligt att poängtera att jag ställer mig agnostisk till huruvida skattebördan bör öka eller ej. Skattebördan kan hållas konstant genom att till exempel sänka inkomstskatten. Det skulle göra det mera lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att sitta still hemma. Det är ingen hemlighet att svensk bostadsmarknad i princip ger den som äger sin bostad betalt för att bo, vilket i allmänhet gynnar de som har det bäst ställt.

Statlig Nyexploateringsskatt
En kostnad som ofta förbises med utglesning är att natur- eller odlingsmark förverkas. Detta har en negativ inverkan på till exempel skogsindustri och matproduktion, och försämrar även många andra ekosystemtjänster som inte har direkta produktionsvärden som till exempel koldioxidbindning. Det är idag en negativ externalitet som inte prissätts vilket uppmuntrar utglesning. Kostnaderna drabbar i huvudsak statliga intressen, medan det för kommuner kan vara fördelaktigt att glesa ut staden eftersom det i allmänhet är rätt få närboende som intresserar sig för att överklaga ute på en lerig åker eller mitt i en avlägsen skog. Därför bör en skatt eller avgift (vilket ord man nu gillar) införas på nyexploatering av jungfrulig mark. Med "jungfrulig mark" avses allt som innebär att tätortsgränsen utvidgas samt sammanhängande grönområden i tätorten. Skatten bör vara platt och beräknas som en fast summa per hektar som tas i anspråk.

Bygga på prima åker, fotbollsplaner och naturskog eller förtäta i befintlig stad?

Fördelen är att det blir mer förmånligt för kommuner att arbeta med förtätning istället för utglesning. Det blir helt enkelt mindre attraktivt att bygga en gles modernistisk bilstad.

Diversitetsavdrag
Den sociala dimensionen av hållbart stadsbyggande är ofta svår att få med. Ett viktigt problem är att det är svårt att få lönsamhet i att skapa bostäder som är billiga nog för låginkomsttagare att efterfråga i attraktiva lägen. Ett verktyg som skulle kunna användas är ett avdrag för fastighetsägare från markvärdesskatten baserat på den sociala blandningen i fastigheten. På så sätt kan det bli tillräckligt ekonomiskt att skapa billigare lägenheter i de sämsta lägena på tomten, till exempel de nedersta våningarna nära bullerkällor eller där utsikten är trist. Dessa lägen hade i annat fall använts för dyrare lägenheter som fått säljas med rejält mycket "guldkant" för att vara attraktiva på marknaden. Genom detta avdrag kan dessa lägen istället komma låginkomsttagare till del.

Marknadsorienterad parkering
En av de mest destruktiva krafterna för en hållbar stadsutveckling som för närvarande är i spel är kommunala krav på parkeringsplatser vid nybyggnation, ofta kallat "parkeringsnorm" eller "p-tal". Detta tvingar byggaren att skapa ett visst antal parkeringsplatser för att få bygga alls. Det stimulerar utglesning, bilanvändande och driver upp kostnaden för boende. 

Parkeringsnormen glesar ut staden och överför bilkostnader på bilfria medborgare

En marknadsorienterad parkeringspolicy innebär att kommunen inte kräver att ett visst antal parkeringar anläggs. Byggaren får istället själv avgöra hur mycket parkering som efterfrågas. Detta uppmuntrar hållbar mobilitet, minskar kostnaderna för de som inte äger bil och gör det lättare att skapa täta stadsdelar. Det är rimligt att göra undantag för tillgänglighetsparkering avsedda för rörelsehindrade, ett samhälle där rörelsehindrade utesluts är givetvis inte hållbart. 

Blandstads-zonering
Vid detaljplanering av ett område måste användningen för varje tomt specificeras. Det ger planerare möjligheten att styra användningen så att det inte plötsligt ploppar upp en tung industri mitt i ett bostadsområde. Huruvida detta verkligen ger lyckat resultat är omdiskuterat, men viss styrning kan vara befogad. Överdriven styrning leder dock istället till överdriven inflexibilitet och därmed sämre fungerande stadsdelar. Faktum är att det är vanligt i fungerande stadsmiljöer att användningen av fastigheter varierar över tid. Ibland behövs mer bostäder, ibland behövs mer kontor, helt enkelt.

Utan flexibilitet skapas inte den dynamiska stad som eftersträvas

En ny zon-typ borde ersätta specifika typer för åtminstone bostad, centrum, handel, kontor samt parkering. Den zon-typen kan kallas "blandstad" och föreskriva valfri användning av nämnda samt tyst industri. Ofta finns det stora poänger med att ha publika affärslokaler i bottenvåningen, vilket kan lösas genom en tilläggsskrivning. 


Kommentarer
Postat av: Hampus

Fem bra förslag. Med "sammanhängande grönområden i tätorten", betyder inte att att de "gröna kilar", som splittrar många städer, inte går att använda för att binda samman staden? Det kanske är bättre att tydligt definiera vad som ska vara parkmark.

Ska man ha markskatt är nog skattesubvention för någon sorts "sociala bostäder" ett måste, annars kommer man skapa extrem segregation. Jag satt och funderade lite på hur sådana skulle se ut mer praktiskt. Det måste vara någon form av hyresrätt, men man kan inte subventionera alla hyresrätter (det skulle bara skapa subventionerade lyxlägenheter).

Man kan kanske subventionera lägenheter för särskilda ändamål, typ student-, ungdoms-, pensionärslägenheter, och för andra grupper i samhället, typ ensamstående föräldrar. Det riskerar nog att bli lite trubbigt och svårt att fånga upp alla som har behovet. Dessutom svårt att garantera att det faktiskt blir billiga lägenheter.

Man kan kanske bestämma en högsta hyra för subventionerade lägenheter. Frågan blir då om det blir tillräckligt attraktivt att bygga sådana lägenheter och man då måste införa någon sorts tvång att också bygga dessa (kanske inte i varje hus, men någorlunda jämt fördelat).

Köerna blir onekligen långa till billigare lägenheter och därför måste man kanske också ha en kombination av lägenheter med prisgaranti och reserverade för särskilda grupper. Svårt att hitta en optimal lösning. Har du själv tänkt på hur detta skulle utformas?

Svar: Jag håller med om att vad som bör omfattas av den statliga nyexploateringsskatten bör förtydligas ytterligare. Idén är ganska lätt att beskriva, men en verklig implementation leder till gränsdragningsproblem som måste genomlysas ordentligt.
Jag tänker mig som sagt att ett diversitetsavdrag är det främsta verktyget för social blandning. Det bör basera sig på andelen låginkomsttagare som bebor marken. Exakt hur stort avdraget behöver vara bör utredas vidare. Då jag tänker mig att markskatt inte bara blir en kompletterande skatt vid sidan av utan snarare den primära skattebasen innebär diversitetsavdraget en mycket generös progressivitet. Jag ser ingen anledning att villkora avdraget med bostadsform. Genom att villkora det med andelen låginkomsttagare säkerställer man att subventionen uteslutande når avsedd målgrupp ändå. Sannolikt kommer uthyrda bostäder i högre grad att ha anledning att nyttja detta. Vidare innebär markskatt i allmänhet att många små lägenheter delar markskatten på fler hushåll än färre stora, även detta bör gynna låginkomsttagare. Jag tycker ingen ytterligare subvention behövs. Hyresregleringar och prisgarantier har vi provat. De leder till kraftig brist, svarthandel och låg rörlighet. Det slår hårt mot de som står utanför bostadsmarknaden i den stad de vill bo i, framför allt ungdomar men egentligen vem som helst som inte har ekonomiska möjligheter att köpa sin bostad.
Johannes Westlund

2015-01-25 @ 11:44:24

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0