4 motioner för en bättre stadsbyggnadspolitik

Som jag skrev i mitt förra inlägg har jag skickat in 4 motioner till Piratpartiets medlemsmöte på temat stadsbyggnad. Avsikten är att driva förändring i stadsbyggnadspolitiken så att fler hem kan skapas. De fyra motionerna riktar in sig på varsitt viktigt område:

 • Stadsplanering
 • Reglering
 • Konkurrens
 • Innovation

Motionerna tillsammans bildar en helhet, uppdelningen finns framför allt för att bryta ner ett väldigt omfattande paket i mindre delar. Det är inte på något sätt en färdig patentlösning eller mirakelkur som löser alla problem, men det är en god början. Liksom allt behöver även detta givetvis utvecklas och slipas iterativt. Avsikten med det här blogginlägget är att förklara motionerna, försöka lyfta huvuddragen och skilja ut det som kan leda till en verklig skillnad från det som mer har karaktären uppstädning. 

Jag svarar gärna på frågor, oavsett om de handlar om övergripande saker eller små detaljer. Jag vill inte att någon ska känna att det saknas information eller att någonting är otydligt. Det viktigaste för mig är att få så många Pirater som möjligt att göra ett informerat val. Här i kommentarsfältet går bra, och självklart även Facebook. Så som sagt, om något är oklart: Ställ frågor!

Stadsplanering
Den här motionen innehåller i princip en samling övergripande värderingar som bör styra stadsbyggnadsprocessen. Jag föreslår att hållbarhet ska utgöra ett övergripande mål och definierar det vidare framför allt med hjälp av rekommendationer från UN Habitat, men lyfter också in vikten av ett konstruktivt medborgarinflytande. En viktig del med avseende på bostadsförsörjningen är ambitionen att motverka godtyckliga begränsningar av byggnadernas höjd, något som ofta kostar bostäder.

Den mest signifikanta förändringen handlar om införandet av ett nytt planeringsinstrument, stadsplan, för att ersätta två befintliga. Det handlar i praktiken om ett paradigmskifte för hur planering sköts, där mer frihet gällande detaljer lämnas till exploatör och kommunen istället ägnar sig åt generella penseldrag. Istället för att diskutera om det ska vara sockelvåning eller vilken färg fasaden ska ha just på Falkenbergsgatan 32 så ger stadsplanen möjlighet att diskutera generella normer för en hel stadsdel eller hela staden. Regleringarna blir då av nödvändighet mindre klåfingriga, då det faller på sin egen orimlighet att t ex besluta en viss fasadfärg eller ett visst material över hela staden. Det är helt enkelt en sundare nivå att planera på.

Yrkandena lyder ordagrant:

 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för en hållbar stadsutveckling som möter medborgarnas behov av bostäder, arbetsplatser, service samt attraktiva livsmiljöer."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ackommodera medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa systemet med översiktsplaner och detaljplaner. Vi vill slå ihop planeringen, och därmed flytta det offentliga maktutövandet, till mer övergripande och därmed mindre detaljerade stadsplaner. Stadsplanen skall också bilda plattformen för medborgarna att utöva demokratisk påverkan på stadsutvecklingen."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att de grundläggande kriterierna för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är tillräcklig befolkningstäthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem." till "Piratpartiet skall verka för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras istället för privatbilism vid planeringen av städer."

Reglering
Den här motionen städar framför allt upp bland partiets tidigare ställningstaganden. Den har dock två viktiga poänger. Först och främst uttrycks den politiska viljan att bryta med modernismens funktionsseparatism. Idag måste användning av varje fastighet definieras i detaljplan. Om en byggnad är klassad till exempel för kontor får den inte användas som bostäder, även om marknaden efterfrågar bostäder mer än kontor. Att ändra på den saken kräver att man startar en process med kommunen för att ändra detaljplanen. Detta är extremt omständligt och tidskrävande i proportion till vad man försöker åstadkomma. Så länge det gäller alla normala användningar i stadsmiljö, dvs det mesta förutom exempelvis tung industri, bör allt vara tillåtet och flexibelt, alltid.

Den andra viktiga punkten handlar om parkering. Idag har kommunen ett särskilt ansvar att planera för det väntade behovet av parkering. Detta leder i praktiken till att kommuner kräver mer parkering än vad marknaden efterfrågar, vilket potentiellt kan ha en lång rad problematiska effekter (VTI). En sådan effekt är att exploatören väljer att bygga färre lägenheter för att undvika stora tröskelkostnader, exempelvis en dyrare parkeringslösning såsom garage istället för markparkering. Föreslagen förändring är väsentligt vassare än befintlig, men lämnar tydligt kvar ansvar till kommunen gällande rörelsehindrade och lastning/lossning, vilket utgör en rimlig avvägning.

En tredje detalj som bör utvecklas rör andra yrkandet i listan nedan, där ett väldigt retoriskt ställningstagande föreslås ersättas med en regleringsbegränsning som inte på ett uppenbart kopplar till det befintliga ställningstagandet. Anledningen till detta är att standardsänkning av det slag som föreslås inte leder till billigare bostäder, då kostnaderna för kvadratmeter är väsentligt lägre än kostnaderna för stammar, vatten och avlopp som behövs i vilket fall. Det är bättre att åtgärda grundproblemet, som handlar om hur byggvolym regleras, vilket är avsikten med mitt förslag.

Alla yrkanden listas nedan:

 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa överregleringen av fastighetsanvändning genom att införa en beteckning för blandstadsfastighet i detaljplan för att öka flexibilitet i användning av byggnader. Vi tycker att all vanligt förekommande icke-störande verksamhet skall vara tillåten. Nuvarande beteckningar som innefattas i den nya beteckningen blandstadsfastighet bör tas bort."
 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet, alla byggreglerna för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har så att de blir billigare att bygga och fler studentlägenheter kan byggas." till förmån för "Kommuner skall inte tillåtas att både styra maxantal lägenheter och Bruttoarea (BTA) samtidigt i detaljplan."
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs." till "Piratpartiet vill ta bort kravet på kommuner att tillse ett allmänt behov av parkeringsplatser. Ansvaret bör istället läggas på den öppna marknaden. Kommunen bör enbart åläggas att reglera angöring för lastning och lossning samt parkering för rörelsehindrade."
 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "I möjligaste mån ska reglerna för att bygga förenklas och processen för överklaganden snabbas upp. Däremot ska regler för blandad bebyggelse och en kvot på andelen billiga lägenheter införas, men utan att det nämnvärt fördyrar byggnationerna. Kommunala bostadsbolag ska få direktiv om att vara ledande när det gäller att blanda upp bebyggelsen."
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer." till "Piratpartiet anser att kommunens ansvar för att motverka segregation genom fysisk planering bör förtydligas."
 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."

Konkurrens
Det första som bör sägas om den här motionen är att yrkandena hamnat i oordning på mötesplattformen. Detta har i sig ingen betydelse, förutom att de är lättare att följa min tankegång om de läses i rätt ordning. Därför kommer jag presentera dem i en annan ordning här än vad de presenteras i på mötesplattformen.

Den första strykningen görs med avsikten att de följande ställningstagandena tillsammans skall ersätta befintlig skrivning. Övriga yrkanden handlar sedan mest om att reglera dels inklusion av fler och mindre aktörer, dels att öka pressen på kommuner att leverera byggrätter och slutligen att verka för standardisering där det är lämpligt, vilket ger förutsättningar för ökad industrialisering av viss byggnation och bättre förutsättningar för aktörer inom EU att vara med och bygga.

Mina förslag listas nedan:

 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill bryta oligopolstrukturen i byggsektorn och motverka strukturer inom den kommunala maktutövningen som leder till att små aktörer utestängs."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill förbjuda kommuner från att dimensionera markanvisningar och tomter så att enbart de största bolagen har kapaciteten att hantera ett projekt"
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Kommuner måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering." till "Piratpartiet anser att kommuners ansvar att tillhandahålla planlagd mark skall förtydligas."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att planering genom konsortiebildning med ett fåtal aktörer skall betraktas som kartellbildning"
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet förespråkar utvecklingen av ett harmoniserat regelverk för standardiserade kvarterstomter utvecklas så i syfte att öka möjligheterna att modularisera och standardisera husproduktionen."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för ökad harmonisering av byggnormer och -regler inom hela EU för att underlätta konkurrens på den Europeiska marknaden."

Innovation
Den här motionen handlar om att få igång mer av långsiktig utveckling inom byggindustrin, Forskning och Utveckling (FoU). Byggindustrin utmärker sig som en industri som har väldigt låga ambitioner på den punkten. Insatser på den här punkten kan leda till smartare, billigare och bättre bostäder på olika sätt, som med all forskning är det omöjligt att säga exakt vad det blir innan man har börjat forska. 

Ett sätt att stimulera byggindustrin att satsa mer på FoU är att erbjuda innovationsanslag, exempelvis genom VINNOVA. En möjlighet med statliga innovationsstöd är att man får goda möjligheter att styra inriktningen genom att definiera vilka syften som forskning måste ha för att få del av stödet. Jag väljer att föreslå en social vinkling med mångfald och integration som huvudtema, vilket spelar väl med inriktningen mot hållbar utveckling som föreslås i den övergripande motionen "Stadsplanering".

En annan potentiell anledning till små innovationssatsningar är svårighet att skapa testanläggningar. Emedan exempelvis Volvo kan bygga nånting mitt ute i en skog och i övrigt använda befintligt vägnät så vill byggföretag förmodligen kunna studera hur en byggnad interagerar med en kontext, vilket kräver bygglov mitt i en stad. Ett sådant kan ta upp emot ett decennium att få igenom, vilket ger väldigt lång väntan på att få testa intressanta teser. 

De två yrkandena lyder ordagrant:

 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov." till "Piratpartiet vill inrätta ett innovationsstöd till byggbranschen för forskning och utveckling för att stimulera utveckling av nya lösningar för ökad mångfald och social, etnisk och ekonomisk integration."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill skapa ett särskilt bygglov för koncept- och demoanläggningar med ett kraftigt förenklat förfarande för att underlätta för byggbranschen att bedriva en effektiv forskning- och utvecklingsverksamhet.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0