5 bostadspolitiska ballonger

Jag har uppmärksammats på att Piratpartiet just nu har fokusvecka kring ett av mina favoritområden, nämligen bostadspolitik. Jag tänkte därför skicka iväg 5 testballonger för att väcka diskussion här och annorstädes kring bostadsfrågan, dagens situation och möjliga lösningar.

 • Sälj allmännyttan - investera frigjort kapital i nya bostäder
  Den största låsningen i svensk bostadspolitik är regleringen av hyror. Dock riskerar införande av marknadshyror över hela beståndet leda till att en grupp hushåll drabbas hårt, förutom att det är politiskt självmord. Trots att reglerad hyressättning är en viktig orsak till att hyresmarknaden fungerar dåligt, samt dessutom bevisligen är ett fördelningspolitiskt misslyckande, måste andra lösningar sökas.

  Ett attraktivt alternativ är att samhället driver en aktiv politik för ombildning. På så sätt undviker man att befintliga boende drabbas av negativa konsekvenser, utan tvärtom får de del i sin bostads värde, samtidigt som bostäderna överförs till en fungerande marknad. Under en begränsad tid skulle staten medge undantag för bankernas kreditgivning gällande objekt som ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. På så sätt kan man säkerställa att alla berörda hushåll får reell möjlighet att deltaga. Detta bör kombineras med att kommunerna uppdras att verka för ombildning genom att bidra med konsultation för bildande av bostadsrättsföreningar.

  Frigjort kapital bör sedan investeras i nya bostäder. På så sätt kompenseras bortfallet av hyresrätter till följd av ombildningar.
  (not 1)

 • Landskatt istället för flyttskatt
  Avskaffandet av fastighetsskatten har haft få andra konsekvenser än att en relativt bemedlad grupp 40-talister med avbetalda hus valt att pensionera sig tidigare och satt rejäl guldkant på tillvaron under några år. Vilket givetvis är trevligt, men kanske inte en särskilt åtråvärd socialpolitisk effekt.

  På andra sidan av myntet innebar åtgärden att boendekonsumtion blev billigare medan det blev (förvisso marginellt) dyrare att anpassa sin boendekonsumtion, detta i ett läge där bostadsmarknaden redan hade allvarliga problem med fördelningen av boyta. Det kan också konstateras att den ekonomiska ojämlikheten i samhället inte i första hand handlar om inkomst utan egendom, varav fastigheter är en betydande del.

  Landskatt är en fastighetsskatt som har fördelen att den utöver att taxera befintlig konsumtion i sig också skapar en alternativkostnad för att välja att inte realisera en fastighets potential, exempelvis att välja att behålla en villa med trädgård mitt i stan istället för att omvandla det till exempelvis 6 lägenheter.

  Förutom avskaffane av flyttskatt kan man sänka inkomstskatten motsvarande. På så sätt beskattas konsumtion, medan produktion gynnas, och de inherenta progressiva effekterna av att beskatta egendom borde särskilt tilltala vänsterorienterade.

 • Avskaffa det kommunala planmonopolet
  Nuvarande plan- och byggreglering härrör historiskt från miljonprogrammet och byggde på att staten garanterade billiga krediter, och därmed motiverade att samhället utövade en högst genomgripande kontroll. I början av 90-talet fasades de sista stöden ut, medan plansystemet blivit kvar, vilket lett till ett läge med planekonomisk markfördelning för produktion som ska finansieras av den fria kreditmarknaden. Bostadsprisernas utveckling är inte svår att förstå.

  Det kan dock noteras att Sverige byggdes i relativt god ordning innan 1950 också, och det är svårt att se några egentliga skäl till att kommuner fortsatt ska ägna sig åt detaljplanering. Den kommunala planeringen bör istället lyftas till det strategiska, översiktliga planet genom genralplaner, områdesplaner och tomtindelning.

  Markägare skulle kunna ges friheten att - inom rimliga ramar - disponera sin mark, inte bara nån utökad friggebod eller vindskupa. Bygglov bör givetvis fortsatt krävas, men bör i huvudsak pröva planers överensstämmande med gällande statliga byggnormer.

 • Standardtomter och -hus
  För att möjliggöra avskaffande av planmonopolet skulle ett fåtal standardiserade tomt-typer kunna användas för att översiktligt reglera planeringen. Detta skulle möjliggöra för byggföretag att ta fram kataloger med typ-hus som kan återanvändas vid byggnation i hela Sverige. 

 • Begränsa överklaganden
  En viktig delförklaring till att byggprojekt drar ut på tiden är de omfattande möjligheterna att överklaga planer. En studie som gjordes i Stockholmsområdet visar att ungefär hälften av alla bostadsplaner överklagas, merparten av överklagandena är enskilda intressen såsom exempelvis förändring av områdets karaktär. Endast 1 plan av nära 700 granskade planer upphävdes som följd. 

  Det går givetvis att diskutera i vilken omfattning grannar bör ha inflytande. Klart är dock att systemet blivit något av en polsk riksdag istället för fungerande bostadsbyggande. Allt myndighetsutövande ska kunna överklagas, och det är väl lämpligt att behålla möjligheten att överklaga formella brister i processen, eventuellt mot en symbolisk avgift.
  (not 2)

RSS 2.0